Plangere contraventionala Cluj. 3 elemente: procedură, durată, costuri.

Nov 12, 2020 | Drept contraventional | 0 comments

Avocat plangere contraventionala – informatii utile

Regimul juridic al contravențiilor este reglementat prin Ordonanța Guvernului nr. 2/2001.

Ce este contravenția? Contravenția este fapta săvârșită cu vinovăție, stabilită și sancționată prin lege, ordonanța, prin hotărâre a Guvernului sau, după caz, prin hotărâre a consiliului local al comunei, orașului, municipiului sau al sectorului municipiului București, a consiliului județean ori a Consiliului General al Municipiului București.

Contravențiile se pot stabili și sancționa în toate domeniile de activitate, prin diverse acte normative, cum este de exemplu domeniul rutier: Codul rutier – OUG nr. 195/2002 privind ciculația pe drumurile publice. 

Sancțiunile contravenționale sunt principale (avertismentul; amenda contravențională; prestarea unei activități în folosul comunității) și complementare (confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenții; suspendarea sau anularea, după caz, a avizului, acordului sau a autorizației de exercitare a unei activități; închiderea unității; blocarea contului bancar; suspendarea activității agentului economic; retragerea licenței sau a avizului pentru anumite operațiuni ori pentru activități de comerț exterior, temporar sau definitiv; desființarea lucrărilor și aducerea terenului în starea inițială). Trebuie avut în vedere faptul că prin legi speciale se pot stabili și alte sancțiuni principale sau complementare.

Proporționalitatea sancțiunii: Este important de reținut faptul că sancțiunea stabilită trebuie să fie proporțională cu gradul de pericol social al faptei săvârșite, precum și faptul că pentru una și aceeași contravenție se poate aplica numai o sancțiune contravențională principala și una sau mai multe sancțiuni complementare.

Prescripția aplicării / executării sancțiunilor: Aplicarea sancțiunii amenzii contravenționale se prescrie în termen de 6 luni de la data săvârșirii faptei, iar executarea sancțiunilor contravenționale se prescrie dacă procesul-verbal de constatare a contravenției nu a fost comunicat contravenientului în termen de cel mult două luni de la data aplicării sancțiunii.

Procesul – verbal de constatare a contravenției: Contravenția se constată printr-un proces-verbal încheiat de persoanele anume prevăzute în actul normativ care stabilește și sancționează contravenția (agenți constatatori).  

Avocat plangere contraventionala recomanda: este obligatoriu ca Procesul-verbal de constatare a contravenției să cuprindă: data și locul unde este încheiat; numele, prenumele, calitatea și instituția din care face parte agentul constatator; numele, prenumele, domiciliul și codul numeric personal ale contravenientului, descrierea faptei contravenționale cu indicarea datei, orei și locului în care a fost săvârșită, precum și arătarea împrejurărilor care pot servi la aprecierea gravității faptei și la evaluarea eventualelor pagube pricinuite;

indicarea actului normativ prin care se stabilește și se sancționează contravenția; indicarea societății de asigurări, în situația în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulație; posibilitatea achitării, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ; termenul de exercitare a căii de atac și instanța la care se depune plângerea.

În cazul contravenienților cetățeni străini și celor minori se completează unele date suplimentare, iar în situația în care contravenientul este persoana juridică, în procesul-verbal se vor face mențiuni cu privire la denumirea, sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerțului și codul fiscal ale acesteia, precum și datele de identificare a persoanei care o reprezintă.

Dreptul de a face obiecțiuni: Trebuie reținut faptul că în momentul încheierii procesului-verbal agentul constatator este obligat să aducă la cunoștință contravenientului dreptul de a face obiecțiuni cu privire la conținutul actului de constatare. Obiecțiunile sunt consemnate distinct în procesul-verbal la rubrica „Alte mențiuni”, sub sancțiunea nulității procesului-verbal.

Lipsa unor mențiuni din Procesul-verbal: În cazul în care lipsește una dintre mențiunile privind numele și prenumele agentului constatator, numele și prenumele contravenientului, codul numeric personal pentru persoanele care au atribuit un asemenea cod, iar, în cazul persoanei juridice, lipsa denumirii și a sediului acesteia, a faptei săvârșite și a datei comiterii acesteia sau a semnăturii agentului constatator, procesului-verbal este nul. 

Semnarea Procesului-verbal: acesta se semnează pe fiecare pagina de agentul constatator și de contravenient. În cazul în care contravenientul nu se afla de față, refuza sau nu poate să semneze, agentul constatator va face mențiune despre aceste împrejurări, care trebuie să fie confirmate de cel puțin un martor. În acest caz procesul-verbal va cuprinde și datele personale din actul de identitate al martorului și semnătura acestuia. 

În termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, contravenientul poate achita jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

Plangere contraventionala – După cum bine se știe, împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia.

Plângerea se depune la judecătoria în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția. Plângerea contravențională suspendă executarea, ceea ce înseamnă că executarea sancțiunilor este amânată până la soluționarea plângerii de către instanța de judecată, după care, ăn funcție de soluția dată, se procedează în consecință. Apelul suspendă executarea hotărârii.

Trebuie luat în considerare faptul că Procesul-verbal care nu este contestat în termen legal, precum și hotărârea judecătorească definitivă prin care s-a soluționat plângerea, constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate.

Costurile aferente unei plângeri contravenționale: principalele costuri sunt taxa judiciară de timbru în cuantum de 20 lei și onorariul de avocat plangere contraventionala, dacă doriți să fiți asistat/reprezentat de un avocat în demersurile necesare.

Durata soluționării unei plângeri prealabile depinde de termenele stabilite de instanțele de judecată.

Rețineți că prezentele informații reprezintă o sinteză a prevederilor legale în materie de plangere contraventionala preluate din OG nr. 2/2001, acestea completându-se cu alte dispoziții legale incidente.

Echipa noastră vă stă la dispoziție pentru a vă consilia și asista/reprezenta în procesul de formulare și susținere de plangere contraventionala, atât în București, cât și în Cluj-Napoca. 

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published.